Firma P.H.U. ROJAX z siedzibą w Rzeszowie ul. Lubelska 50, otrzymała w miesiącu październiku 2020r wsparcie w ramach działania 1,5 pod nazwą Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego.

Cel Projektu: Celem projektu jest utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa i niezaprzestanie jej przez okres co najmniej 3 miesięcy.Planowane efekty: Utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa przez okres co najmniej 3 miesięcy.

Wartość projektu: Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 283 294,77 zł. (słownie: dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt cztery złote 77/100).

Wkład i finansowanie: Cała kwota 283 294,77 zł jest sfinansowana w 100% ze środków wspólnotowych.